Weldoener?

Investeer en maak met Cera de wereld iets beter

Even voorstellen: Cera is met zijn 400.000 vennoten een sterke coöperatie die al 125 jaar investeert in meer welvaart en welzijn. Als kernaandeelhouder van de KBC-groep zorgt Cera bovendien voor stabiliteit, werkgelegenheid en economische meerwaarde.

Net als die 400.000 vennoten kun jij met een aandelenpakket van Cera daadwerkelijk bijdragen aan een betere samenleving. Want Cera steunt elk jaar meer dan 500 maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak: van financiële steun aan lokale armoedebestrijding, over grotere partnerships, tot coaching van ondernemers in het Zuiden.

Winstzoeker?

Goed doen mag ook goed opbrengen!

Het Cera-aandeel leverde in de voorbije vier jaren een mooi dividend op. In 2014, 2015 en 2016 bedroeg dit 2,5%! Vennoot worden, doe je door 1 tot 4 pakketten van 25 E-aandelen aan te kopen. Elk aandeel heeft een nominale waarde van 50 euro. Elk pakket heeft dus een nominale waarde van 1250 euro. 

Evolutie van het coöperatieve dividend** over de voorbije boekjaren:

2016 2015 2014 2013 2012
2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,5%

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Het dividend bedraagt max. 6% en is niet gegarandeerd. 

** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. Hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Deze kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 640 euro1 aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.

1bedrag na indexatie - nog officieel te bevestigen voor vanaf 2018 toegekende dividenden.

Nog meer voordelen!

Mag het nog iets meer zijn? Dat dachten we ook! Dus geniet je als vennoot het hele jaar door unieke voordelen: van kortingen op topwijnen tot een permanent goedkoper telefoonabonnement. Elke maand krijg je nieuwe online voordelen en twee keer per jaar ontvang je een magazine met acties voor het hele gezin. Teken nu in, geniet onmiddellijk de huidige voordelen en voel het verschil aan het eind van de maand!

Blader door de CeraSelect, ons magazine met alle actuele voordelen.

Krijg alle info in je mailbox!

Even alles rustig nalezen voor je intekent? Dan sturen we graag de infofiche van de huidige uitgifte naar je mailbox. Je ontvangt ook CeraScoop, het magazine over wat er reilt en zeilt bij Cera, en de recentste CeraSelect, ons voordelenmagazine.

Prospectus & andere info

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is uw persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus.

Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten ... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. U kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC , KBC Brussels en CBC. U kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.be) of opvragen per e-mail (info@cera.be) of per telefoon (0800 62 340).

Klachten en toepasselijk recht

In geval van klachten kan de kandidaat-intekenaar zich wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.be of via www.cera.be > contact. Daarnaast kan men zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, telefoon 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Rendement van de E-aandelen

Welke financiële opbrengst kan ik verwachten?

De financiële opbrengst op een investering in E-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. Elk jaar doet de statutair zaakvoerder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6%. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vindt u in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Bij latere uittreding met uw E-aandelen hebt u recht op terugbetaling van het nominale kapitaal van 50 euro per aandeel. U betaalt geen uitstapkosten bij uittreding. Indien u met uw E-aandelen wilt uittreden, kan dit gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni). In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire zaakvoerder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. Hij mag de uittreding niet weigeren uit speculatieve of willekeurige overwegingen.

E-aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, noch onder levenden, noch bij overlijden.

Modaliteiten om in te tekenen op een pakket E-aandelen

Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze emissie intekenen op één of meerdere pakketten E-aandelen. Dit kunnen zowel bestaande Cera-vennoten (met B-, D- en/of E-aandelen) zijn, als personen die nog geen vennoot van Cera zijn. Intekenen gebeurt met een  of meerdere pakketten van 25 E-aandelen, met een nominale waarde van 50 euro per aandeel en dit met inachtname van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen. Er zijn geen instapkosten. Bij intekening moet dus in totaal 1.250 euro per pakket van 25 E-aandelen betaald worden. De inschrijvingsperiode loopt vanaf 12 juni 2017 tot en met 30 mei 2018, behoudens vervroegde afsluiting. Na afsluiting van de uitgifte zal Cera het resultaat van de aanbieding bekend maken op haar website.

KBC, KBC Brussels en CBC fungeren als loketinstelling en bieden binnen deze functie de E-aandelen ook online aan. Bij online intekening gebeurt het volstorten van de E-aandelen via een opdracht tot debitering van de opgegeven bankrekening. Daarbij verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening op de E-aandelen van Cera onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden. Na het doorsturen van de online-aanvraag worden de volmacht en het intekeningscontract per post opgestuurd. Deze moeten ondertekend teruggestuurd worden naar KBC, KBC Brussels of CBC, waarna de intekening definitief bevestigd wordt.

Downloads

Prospectus (PDF)

Infofiche (PDF)

Veelgestelde vragen

 • Wie?
  Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze emissie intekenen. Dit kunnen zowel bestaande Cera-vennoten (met B-, D- en/of E-aandelen) zijn, als personen die nog geen vennoot van Cera zijn.
   
 • Hoeveel?
  Intekenen gebeurt met een of meerdere pakketten van 25 E-aandelen, en dit met inachtame van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen (of 5000 euro). De nominale waarde per aandeel is 50 euro. Je kunt enkel intekenen per pakket van 25 E-aandelen. Ieder pakket vertegenwoordigt dus een nominale waarde van 1250 euro.  
   
 • Wanneer?
  De inschrijvingsperiode loopt vanaf 12 juni 2017 t.e.m. 30 mei 2018, behoudens vervroegde afsluiting.   
   
 • Hoe ?
  Intekenen gebeurt via het netwerk van KBC, KBC Brussels en CBC.
  Je kunt dit online doen of in een bankkantoor. 

Neen, er zijn geen instapkosten.

In het kader van een voortdurende vernieuwing van haar vennotenbestand kan Cera de middelen, voortkomend uit deze uitgifte, gebruiken om het scheidingsaandeel van uittredende vennoten te betalen en ze aanwenden voor andere algemene vennootschapsbehoeften met inbegrip van de betaling van de gebruikelijke werkings- en financieringskosten en/of van dividenden. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor de opbouw van liquide activa of geldbeleggingen en om schulden af te lossen. Hoewel daartoe op datum van het prospectus geen concrete beslissing voorligt, kunnen de middelen in voorkomend geval ook worden aangewend om bijkomende aandelen KBC Groep en/of KBC Ancora te kopen of om op enigerlei andere wijze aan te wenden. Lees het hier

Heb je nog vragen ?

Heb je het antwoord op je vraag hier niet gevonden? Neem dan zeker contact met ons op!